Prva Knjiga Makabejaca - 01

 

The Bible in Croatian - translated by Tomislav Dretar

Biblija - preveo Tomislav Dretar

 

_________________________________________________________________________________________

 

Prva knjiga Makabejaca

_________________________

 

prva knjiga makAbejaca

 

Vladavina Aleksandra Velikog

 

11 Nakon što Aleksandar, sin Filipa, Makedonac podrijetlom iz zemlje Ketim, bi potukao Dariusa, kralja Perzijanaca i Medejaca, i bi postao kraljem umjesto njega, najprije nad Heladom1, 2 on zametnu brojne ratove, ote mnogo tvrđa i pogubi kraljeva tih krajeva.

 

3 On stiže do na kraj svijeta i uze plijen od jednog mnoštva naroda. Zemlja umuknu pred njim. Njegovo se srce uznese i napuhnu od oholosti; 4 on sakupi jednu veoma moćnu vojsku i pokori zemlje, narode i dinastije, koji moraše njemu plaćati danak.

 

5 Nakon toga, on leže u krevet i shvati da je na umoru.

 

6 On sazva svoje plemenite časnike, one koji bijahu odgojeni s njim od njegove mladosti i podijeli između njih svoje kraljevstvo prije nego što će umrijeti.

 

7 Aleksandar bijaše vladao dvanaest godina kad umrije.

 

8 Njegovo plemeniti časnici uzeše vlast svaki u svom lenu1.

 

9 Svi se ovjenčaše dijademom2 poslije njegove smrti i njihovi sinovi poslije njih jednim dugim tijekom godina. Oni umnožiše zla na zemlji.

 

 

Židovi usvajaju grčke običaje

 

(2 Mak 4.7-17)

 

10 Iziđe od njih jedan bezbožni izdanak: Antiohus Epifan, sin kralja Antiohusa, koji nakon što bijaše talac u Rimu, postade kraljem 137. godine grčkog kraljevstva3.

 

11 U one dane iskrsnuše ništarije Izraelove, i oni zavedoše mnoge ljude govoreći: »Hajdemo, načinimo savez s narodima koji nas okružuju jer, otkada smo odijeljeni od njih, dosta nas je zla snašlo.«

 

12 Ta im je besjeda godila, 13 i mnogi između naroda se požuriše naći kod kralja koji im dade dopuštenje1 paziti običaje neznabožaca, 14 prema navadama ovih istih. Oni dakle podigoše jedan gimnazium2 u Jeruzalemu, 15 oni si prepraviše prepucij3, učiniše istupanje iz *svetog saveza, da bi se združili s poganima i prodadoše se za činiti zlo.

 

 

Kralj Antioh IV pljačka Templ

 

(2 Mak 5.11-21)

 

16 Kad vidje svoju vladavinu učvršće-nom, Antioh naumi postati kraljem Egipta da bi zavladao nad obama kraljevstvima4.

 

17 Ušao je u Egipat5 s jednom golemom vojskom, s kolima, slonovima i jednom velikom flotom, 18 on zametnu boj protiv Ptolomeja, kralja Egipta, koji uzmaknu pred njim i pobježe ostavljajući brojne ranjenike.

 

19 Egipatske gradske utvrde biže zauzete i Antioh se dočepa egipatskog plijena.

 

20 Budući pobijedio Egipat, on se vrati 143. godine6 i uspe protiv Izraela i Jeruzalema s jednom moćnom vojskom.

 

21 Ušavši drsko u svetište, on uze zlatni oltar, kandelabre sa svjetiljkama i svim priborima, 22 stol za žrtvovanje, posude za libacije, zlatne kadionice1, zavjesu i krune; što se tiče zlatnog ukrasa na pročelju templa, on ga cijelog skide.

 

23 On uzetakođer i srebro, zlato, dragocijene predmete, i opljačka on skrivena blaga koja pronađe.

 

24 Uzevši sve, on ode u svoju zemlju. On bijaše počinio jedan pokolj i izrekao riječi kranje drskosti.

 

25 Bi velika žalost nad Izraelom posvuda u zemlji,

 

26 Poglavari i starješine jecaše, mladići i djevojke oslabiše, a ljepota žena se pokvari.

 

27 Mladoženja zapjeva žalopojku a nevjesta sjede u svoju sobu sva u žalosti.

 

28 Zemlja zadrhta zbog svojih stanovnia, i sva kuća Jakovljeva bi pokrivena sramom.

 

 

Izgradnja jeruzalemske tvrđe

 

( 2 Mak 5.24-26)

 

29 Dvije godine2 poslije, kralj posla jednog poreznika u Judine gradove; on dođe u Jeruzalem s jednom ogromnom vojsko.

 

30 On uputi stanovnicima lažne riječi mira i oni mu povjerovaše. Potom se on nenadano baci na grad, nanese mu težak udarac i dade pobiti mnogo Izraelovih ljudi.

 

31 On opljačka grad, zapali ga, uništi kuće i bedem.

 

32 Oni porobiše žene i djecu i prisvojiše si stoku, 33 potom oni obnoviše Davidov grad s jednim povišenim i jakim bedemom, moćnim kulama, i to postade njihova tvrđa.1 

 

34 Oni tu smjestiše jednu iskvarenu pasminu, ljude bez vjere i zakona, i tu se utvrdiše.

 

35 Oni uskladištiše oružja i živeži, i odložiše plijen iz Jeruzalema koji bijahu sakupili i načiniše jednu veliku klopku.

 

36 To postade jedan zasjeda za *svetište i jedan zao protivnik za Izrael u svako doba.

 

37 Oni proliše *krv nedužnih uokolo svetišta i uprljaše sveto mjesto.

 

38 Stanovnici Jeruzalema pobjegoše zbog njih a varoš postade jedna naseobina stranaca, ona postade strana svojem potomstvu i njena vlastita djeca nju napustiše.

 

39 Njeno svetište bi opustošeno kao pustinja, njene svetkovine se pretvoriše u žalost, njeni *šabati u porugu, njena čast u prijezir.

 

40 Primjereno njenoj slavi bi njeno beščašće i njena veličina ustupi mjesto žalosti.

 

 

Antioh zabranjuje židovsku religiju

 

( 2 Mak 6.1-11)

 

41 Kralj zapovjedi da, u svem njegovom kraljevstvu, svi njegovi narodi postaju jedan narod i odriču se svi svojih običaja; 42 svi narodi se pokoriše kraljevim propisima.

 

43 Mnogo Izraelita dobrovoljno privolje njegovom vjerovanju1, žrtvujući idolima i skrnaveći šabat.

 

44 Kralj također posla u Jeruzalem i u Judine gradove pisma po glasonošama, pripisijući im slijediti običaje tuđe zemlji, 45 odstraniti *svetište holokausta, *žrtvovanja i libacije, oskrnaviti *šabate i blagdane, 46 uprljati svetište i svete stvari, 47 podići *oltare, svetišta i temple idolima, žrtvovati svinje2 i *nečiste životinje, 48 ostavljati njihove sinove *neobrezane i učiniti se gnusan po svim vrstama nečistoća i skrnavljenja, 49 zaboravljajući tako Zakon i kvareći sve primjene.

 

50 Tko ne bude postupao prema kraljevoj zapovijedi bit će pogubljen.

 

51 To tim riječima kralj napisa svim svojim podanicima. On dade obučiti nadzornike za sav narod i zapovjedi gradovima Jude ponuditi žrtve u svakom gradu.

 

52 Mnogo ljudi iz naroda - mislimo svi oni koji napustiše Zakon -, povezaše se s njima. Oni naniješe zlo zemlji 53 i prinudiše Izrael sakriti se u sva svoja mjesta za skloništa.

 

54 Petnaestog dana Kisleva godine 145., kralj podiže Užas ožalošćenja na oltar holokausta, i u gradovima Jude uokolo on podiže oltare1.

 

55 Na vratima kuća i na trgovima, spaljivao se tamjan.

 

56 Knjige Zakona, koje bi bile nađene, srazderale bi se, potom bacale u vatru.

 

57 Ako bi se kod koga uspjela pronaći knjiga saveza2, i ako bi se netko priklanjao Zakonu, nalog kraljev uzrokovao bi smrt njegovu.

 

58 Oni bjesniše svakog mjeseca protiv onih od Izraelita koji bi bili uhvaćeni u prekšaju.

 

59 Dvadeset i petog u mjesecu3, prinosilo se na oltaru holokauste.

 

60 Žene koje bijahu obrezale svoju djecu, bijahu - sukladno propisu - pogubljivane, 61 njihova dojenčad vješana za vrat, kao i njihovi bližnji i oni koji bijahu obavili obrezanje.

 

62 Ipak, većina u Izraelu ostade postojana i imade snage da ne jedu nečiste stvari.

 

63 Oni radije prihvaćaše umrijeti nego jesti nečista jela i skrnaviti sveti savez i oni umirahu.

 

64 To bijahu dani velikog gnjeva nad Izraelom.

 

 1 Ketim: ( ili Kitijan, vidjeti 8.5 , na hebrejskom Kitim): taj termin je najprije označavao stanovnike Cipra ( vidjeti Stv 10.4), potom otoke i obale Egeja (vidjeti također Jr 2.10 i bilješku); ovdje, označava Makedonce (vidjeti 8.5) - Helada: Grčka, ali također i obale Male Azije kolonizirane od Grka.

 

1svaki u svom lenu: Nakon smrti Aleksandra ve-likog, njegovi časnici podijeliše ostatke njego-vog carstva. U Aziji (Sirija, Mezopotamija, Ir-an), vlast bi uzeta od Seleucida ( Seleucus i nje-govi nasljednici); u Egiptu, vlast bi uzeta od La-gida (Ptolomej, sin Lagosov i njegovi nasljedni-ci). Palestina, dodijeljena najprije Lagidima, os-tade predmetom sporova obiju dinastija. Godine 198. pr.r.I.Kr., ona prijeđe pod dominaciju Sele-ucida.

2 dijadema: amblem kraljevske funkcije.

3 talac u Rimu: on je bio dio talaca koje njegov otac, Antiohus III, morade predati prema ugovoru iz Apamaeje (188.g.pr.r.I.Kr.); vidjeti 2 Mak 8.10 i bilješku. Njegov nećak Demetrius ga zamijeni 176. g. pr.I.K. - 137. godine grčkog kraljevstva: tj. 175. g.p.r.I.K.. Ova knjiga Makabejaca računa od početka vladavine Seleusa I , tj. od listopada 312.g.pr.I.K.

 

1dopuštenje: Trebala je dozvola kraljeva za pre-kinuti podvrgavanje posebnim zakonima naroda kojima se priipadalo (vidjeti 2 Mak 4.9 i, u sup-rotnom smislu 11.24).

2gimnazium: gimnastički prostor gdje se vježba-lo potpuno nag.

3prepraviše prepucij:operacija koja je nastojala ukloniti tragove obrezanja (vidjeti 1 Kol 7.18).

4 kraljevstvima: Antioh IV je želio uspostaviti carstvo Aleksandra Velikog.

5 Ušao je u Egipat: radi se o prvom pohodu pro-tiv Egipta 169.g.p.I.K.. Drugi ( god. 169.p.I.K.) je spomenut u 2 Mak 5.1.

6 on se vrati 143. god.: u jesen 169.g.p.I.K.; vid-jeti bilješku uz 1.10.

1 zlatne kadionice: vaze, kupe, itd.: vidjeti 1Krlj 7.48-49.

2 Dvije godine: vidjeti 1.20 i bilješku; ali račun je aproksimativan: u proljeće 167..g.p.I.K. bi po-slana Antiohova vojska - poreznik: to je prijevod s grčkog, ali originalni hebrejski tekst trebao bi imati "zapovjednik Mizijaca", vidjeti 2 Mak 5.24. Ta dva izraza su veoma slična na hebrej-skom. Radi se o Apoloniusu (vidjeti 1 Mak 3.10-12).

1 njihova tvrđa.: u helenističkoj eposi, izraz Grad ili Grad Davidsov označava gornji grad, izgrađen od kraljeva Jude na zapadnom brijegu; on je različit od starog grada izgrađenog na is-točnom brijegu (vidjeti 2S 5.7, 9). Ta tvrđava udomljavala je sirijsku posadu tijekom 26 go-dina, r. 34.

1 vjerovanju: kultu Zeusa Olimpijskog, vidjeti 2M 6.2, osobni bog kraljev, koji se nadaše ubr-zati unificiranje kraljevstva namećući religiozno jedinstvo.

2 žrtvovati svinje: vidjeti bilješku uz 2Mak 6.18.

1 Petnaestog dana Kisleva godine 145.: kraj decembra 167. g. pr.r.I.K. - Užas ožalošćenja: o čemu također goviri i Daniel (Dn 9.27), je oltar Zeusa Olimpijca (vidjeti r. 43 i bilješku) - oltare: vidjeti bilješku uz 2 Mak 10.2.

 

2 knjiga saveza ili knjige Zakona (r. 56): Petoknjižje.

3Dvadeset i petog u mjesecu je dan kad se sla-vilo rođenje kraljevo (vidjeti 2 Mak 6.7). Juda Makabejac izabrat će taj dan za posvećenje novog oltara (vidjeti 4.52-53; 2 Mak 10.5).