Druga Knjiga Makabejaca - 01

 

The Bible in Croatian - translated by Tomislav Dretar

Biblija - preveo Tomislav Dretar

 

_________________________________________________________________________________________

 

Druga knjiga Makabejaca

__________________________

 

Druga knjiga makabejaca

 

 

Prvo pismo Židovima iz Egipta

 

1 1 Svojoj braći Židovima iz Egipta1, pozdrav! Njihova braća Židovi iz Jeruzalema i ona iz Judeje (njima žele) mir i dobro!

 

2 Nek' vas Bog obaspe dobrima i sjeti se svog *saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom, njegovim vjernim slugama.

 

3 Nek' vam dadne svima jedno srce za obožavati ga i vršiti svoju volju blagodatno i dobre volje.

 

4 Nek' otvori vaše *srce svojem Zakonu i njegovim propisima i nek' učini da zavlada mir.

 

5 Nek' usliša vaše molitve, pomiri se s vama i ne napusti vas u vrijeme nevolje.

 

6 To je molitva koju za vas mi njemu upućujemo čak ovdje.

 

7 Pod vladavinom Demetriusa, godine 169. mi, Židovi, mi smo vam napisali: » U tjeskobi i nevolje koje se oboriše na nas tih godina, otkad Jazon1 i njegove pristaše učiniše izdaju svete zemlje i kraljevstva, 8 oni odoše sve dotle da staviše vatru na velika vrata Templa i prosuše krv nedužnih; tad smo mi molili Boga, mi smo bili uslišani, ponudili smo *žrtvu i najbolje brašno, zapalili smo svjetiljke i izložili kruhove.«

 

9 A sada, mi vama pišemo za pozvati vas slaviti Blagdan Šatora mjeseca Kisleva, 10 godine 188.1 

 

 

Drugo pismo: Židovi hvale Gospoda za smrt Antiohovu

 

Oni iz Jeruzalema i oni iz Judeje, savjet *starješina i Juda, Aristobulu, savjetniku Ptolomejevom i poteklom iz loze svećenika posvećenih *pomazanjem, kao i Židovima iz Egipta,2 radost i zdravlje!

 

11 Spašeni od Boga velikih propasti, mi mu jako zahvaljujemo da nam je pomogao protiv kralja3; 12 jer i on sam je istjerao one koji su išli pod oružjem protiv svetog grada.

 

13 Našavši se, naime u Perziji, njihov poglavar, kao i njegova vojska koja se činila nepobjedivom, biše poklani u templu u Nanei4 zahvaljujući jednoj mudroliji koju iskoristiše svećenici iz Naneje.

 

14 Naime, pod izgovorom, ženidbe s božicom, Antioh,1 praćen od svojih prijatelja, nađe se u tom mjestu s namjerom da primi pozamašna bogatstva na ime miraza.

 

15 Svećenici Naneona to izložiše, a kralj pristupi s nekoliko osoba iz svoje pratnje u dvoranu templa. Ali oni zatvoriše svetište2 čim Antioh bi ušao, 16 otvoriše vrata skrivena u oplati stropa i poput gromova ošinuše poglavara bacajući kamenje. Oni odsjekoše uljezima udove i glavu koje baciše onima kojçi bijahu napolju.

 

17 Hvaljen budi u svim stvarima naš Bog koji je izručio smrti one koji su počinili svetogrđe!

 

 

Čudo vatre na oltaru

 

18 Kako ćemo mi slaviti 25. Kisleva očišćenje Templa, mi smo ocijenili svojom obvezom da vas o tome izvijestimo, da bi i vi također slavili Blagdan Šatora3 i vatre koja se pojavila kad Nehemija, koji bijaše izgradio Templ i *oltar, nudiše žrtve.

 

19 Jer kad naši očevi biše odvedeni u Perziju1, tadašnji pobožni svećenici, budući uzeli vatru s olatra, potajice ju sakriše u jednu jamu sličnu isušenom bunaru i zakloniše ju na takav način da mjesto bi nepoznato svima.

 

20 Jedan prilično veliki broj godina bijaše protekao, kad ga Bog osudi tim povodom Nehemija, poslan od kralja Perzije, zapovjedi tražiti vatru potomcima sveće-nika koji ju bijahu sakrili. Ali kako oni objasniše da su našli ne vatru, već jednu gustu tečnost, on im zapovjedi da ju natoče za donijeti.

 

21 Kad bi sve pripremljeno za žrtvovanje, Nehemija zapovjedi svećenicima prosuti tu tečnost na drva i na žrtve stavljene odozgo.

 

22 Tako učinjeno, kad nakon nekog vreme-na sunce, najprije prekriveno oblacima, poče pržiti, jedan veliki žar se upali na iznenađenje svih.

 

23 Dok je žrtva izgarala, svećenici izgovoriše jednu molitvu, i sa svim nazočnim svećenicima, Jonatan2 povede zbor, a drugi odgovaraše s Nehemijom.

 

24 A ta molitva bijaše ovako sastavljena: » Gospode, Gospode Bože, stvoritelju svih stvari, strašni, jaki, pravedni, milo-srdni, jedini kralju, jedini dobri, 25 jedini darežljiv, jedini pravedan, sve-moćan i vječan, koji spašavaš Izrael od svakog zla, koji je je načinio od naših otaca svoje izabranike i *posvetio ih, 26 primi tu žrtvu za sav svoj narod Izraelov, sačuvaj svoju baštinu 1 i posveti ju.

 

27 Sakupi one između nas koji su raspršeni; oslobodi one koji su u ropstvu među neznabošcima, pogledaj milostivo one koji su prezreni i predmeti užasa, da bi narodi priznali da si ti naš Bog.

 

28 Kazni one koji nas zlostavljaju i drsko nas vrijeđaju.

 

29 Posadi tvoj narod u svoje sveto mjesto2, kako je to rekao Mojsije.

 

30 Svećenici izvodiše himne.

 

31 Kad tvari žrtve bijahu sagorjele, Nehemija zapovjedi da se također saspe ostatak tečnosti na veliko kamenje.

 

32 To bi učinjeno, a jedan plamen se zapali, koji bi progutan od svjetlosti koja je zračila s oltara od prekoputa.

 

33 Kad događaj bi razglašen i ispričan kralju Perzije da u mjestu gdje izganani svećenici bijahu sakrili vatru, bijaše se pojavila jedna tečnost s kojom Nehemija i njegovi sudru-govi bijahu posvetili tvari žrtve, 34 kralj dade ograditi to mjesto i učini ga svetim nakon što bi provjerio događaj.

 

35 Onima kojima kralj to podjeljivaše, davaše jedan dio velikih prihoda koje otud izvlačiše.

 

36 Nehemija i njegovo okruženje nazvaše tu tečnost neftar, što se prevodi očišćenje, ali opće ime je nafta1.

 

 1 Židovima iz Egipta: židovska zajednica koja se nastanila u Egiptu barem od vremena Jeremije (vidjeti Jr 43.3-7).

1Demetrius: radi se o Demetriusu II, kralju Seleucida (vidjeti bilješku uz 1 Mak 1.8) koji vladaše od 145. do 138. , potom od 129. do 125. g.pr.r. I. K. godine 169.: ere seleucida tj. 143-142. p.r. I.K. ( vidjeti bilješku uz 1 Mak 1.10) - Jazon: vidjeti 2 Mak 4.7-20.

1 Blagdan Šatora: slavio se u mjesecu Tišri (ru-jan-listopad);napomena o mjesecu Kislevu (stu-deni-prosinac) pokazuje da se ovdje zapravo radi o blagdanu Posvećenjaa (usp. 10.5-6). Vidjeti u Glosaru pod kalendar. - godine 188.:tj. 124. g.p.r.I.K

2 Juda: Juda Makabejac, sin svećenika Matatia-sa (vidjeti 1 Mak 2.4 i bilješku), poglavar pobu-njenih Židova - Aristobul: Židov iz Aleksandrije - Ptolomej: Ptolomej VI Filometor, kralj Egipta (vidjeti bilješku uz 1 Mak 1.8) - Židovi iz Egip-ta: vidjeti bilješku uz r. 1.

3 protiv kralja: Antioha, vidjeti r. 13 (njihov po-glavar); r. 14 i bilješku.

4 Nane: mezopotamijska božica , identificirana s Artemizom.

1 Antioh: Antioh IV Epifan (vidjeti 1Mak 1.10). Njegova smrt je ispričana na različit način u 9.28 i 1 Mak 6.1-13.

2 Naneon: templ božice Naneje, označen također i kao svetište.

3slaviti 25. Kisleva (blagdan) očišćenja: vidjeti u Glosaru pod kalendar - Blagdan Šatora: vidjeti bilješku uz r. 9.

 

1 u Perziju: tj. u Babiloniju.

2 Jonatan: možda veliki svećenik Jonatan (ili Johanan) iz Ne 12.11.

 

1 svoju baštinu: tj. narod (Dt 4.20; 9.29) ili zemlju Izraelovu (2.4; Jr 2.7; 16.18).

2 sveto mjesto: jeruzalemski Templ, Jeruzalem i judeja, u ovom slučaju.

1 nafta: ili sirovi petrolej, bijaše odavno poznat; autor ove priče zna jednako da je bio i jedan kult obožavanja vatre kod Persa (vidjeti r. 34).