BLAŽENI IVAN MERZ U NAJNOVIJEM PAPINSKOM DOKUMENTU O EUHARISTIJI

 

    U Vatikanu je  13. ožujka 2007. predstavljena javnosti prva Apostolska pobudnica pape Benedikta XVI. „Sacramentum Caritatis“, o Euharistiji, vrelu i vrhuncu života i poslanja Crkve.  Na početku zaključka pobudnice, u br. 94., Papa spominje i hrvatskog blaženika Ivana Merza, među izabranih 18 velikih svetaca, uzora štovanja Euharistije iz povijesti Katoličke Crkve. Donosimo u cijelosti taj odlomak iz zaključka dokumenta s imenima izabranih svetaca.

 

„Draga braćo i sestre, Euharistija stoji na izvoru svakog oblika svetosti i svatko od nas pozvan je na puninu života u Duhu Svetom. Koliki su sveci učinili autentičnim vlastiti život zahvaljujući svojoj euharistijskoj pobožnosti! Od sv. Ignacija Antiohijskog do sv. Augustina, od sv. Antuna opata do sv. Benedikta, od sv. Franje Asiškog do sv. Tome Akvinskog, od sv. Klare Asiške do sv. Katarine Sijenske, od sv. Pasquala Baylona do sv. Petra Julijana Eymard-a, od sv. Alfonsa M. Liguorija do bl. Karla Foucauld-a, od sv. Ivana M. Vianney do sv. Terezije iz Lisieux-a, od sv. Pija iz Pietrelcine do bl. Terezije iz Kalkute, od bl. Piergiorgia Frassati-a do bl. Ivana Merza, da se spomenu samo neka od tolikih imena,  svetost je uvijek nalazila svoje središte u sakramentu Euharistije.“

 

 

    Spominjanje bl. Ivana Merza u ovom Papinskom dokumentu jest veliko priznanje svetosti bl. Ivana ali isto tako i priznanje Crkvi u Hrvata koja ima takvog Božjeg ugodnika koji ju može predstavljati u izabranom društvu velikih svetaca.

 

    Cijela pobudnica već je objavljena u prijevodu na velikim svjetskim jezicima i može se naći na Vatikanskoj web stranici: www.vatican.va

 

U nastavku donosimo gornji tekst na engleskom, talijanskom i latinskom:

 

Engleski:

CONCLUSION

94. Dear brothers and sisters, the Eucharist is at the root of every form of holiness, and each of us is called to the fullness of life in the Holy Spirit. How many saints have advanced along the way of perfection thanks to their eucharistic devotion! From Saint Ignatius of Antioch to Saint Augustine, from Saint Anthony Abbot to Saint Benedict, from Saint Francis of Assisi to Saint Thomas Aquinas, from Saint Clare of Assisi to Saint Catherine of Siena, from Saint Paschal Baylon to Saint Peter Julian Eymard, from Saint Alphonsus Liguori to Blessed Charles de Foucauld, from Saint John Mary Vianney to Saint Thérèse of Lisieux, from Saint Pius of Pietrelcina to Blessed Teresa of Calcutta, from Blessed Piergiorgio Frassati to Blessed Ivan Merz, to name only a few, holiness has always found its centre in the sacrament of the Eucharist.

 

Talijanski:

 

CONCLUSIONE

94. Cari fratelli e sorelle, l'Eucaristia è all'origine di ogni forma di santità ed ognuno di noi è chiamato a pienezza di vita nello Spirito Santo. Quanti santi hanno reso autentica la propria vita grazie alla loro pietà eucaristica! Da sant'Ignazio d'Antiochia a sant'Agostino, da sant'Antonio Abate a san Benedetto, da san Francesco d'Assisi a san Tommaso d'Aquino, da santa Chiara d'Assisi a santa Caterina da Siena, da san Pasquale Baylon a san Pier Giuliano Eymard, da sant'Alfonso M. de' Liguori al beato Charles de Foucauld, da san Giovanni Maria Vianney a santa Teresa di Lisieux, da san Pio da Pietrelcina alla beata Teresa di Calcutta, dal beato Piergiorgio Frassati al beato Ivan Merz, per fare solo alcuni dei tantissimi nomi, la santità ha sempre trovato il suo centro nel Sacramento dell'Eucaristia.

 

Latinski:

 

 

CONCLUSIO

94. Cari fratres ac sorores, fons Eucharistia est cuiusque formae sanctitatis et nostrum unusquisque ad vitae destinatur plenitudinem in Spiritu Sancto. Quot sancti suam genuinam reddiderunt vitam suam propter eucharisticam pietatem! A sancto Ignatio Antiocheno ad sanctum Augustinum, a sancto Antonio Abbate ad sanctum Benedictum, a sancto Francisco Assisiensi ad sanctum Thomam Aquinatem, a sancta Clara Assisiensi ad sanctam Catharinam Senensem, a sancto Paschale Baylon ad sanctum Petrum Iulianum Eymard, a sancto Alfonso Maria de' Liguori ad beatum Carolum de Foucauld, a sancto Ioanne Maria Vianney ad sanctam Teresiam a Iesu Infante, a sancto Pio a Pietrelcina ad beatam Teresiam Calcuttensem, a beato Petro Georgio Frassati ad beatum Ivanum Merz, ut plurimorum nominum nonnulla dumtaxat commemoremus, suum veluti centrum sanctimonia semper in Eucharistiae habuit Sacramento.

 

Pozdravlja

POSTULATURA  BLAŽENOG IVANA MERZA