POSVETA
ISTORIJA SVA NA KRATKO
ČA SE U KOM LIBRU UZDARŽI
LIBRO PARVO
LIBRO DRUGO
LIBRO TRETO
LIBRO ČETVARTO
LIBRO PETO
LIBRO ŠESTO

LIBRO ČETVARTO

Oni odašadši, Judit u komori
  svojoj tad pošadši, dviže ruke gori.
  Ter tako govori lugom potrusivši               1010
  svu glavu odzgori, kip vrićom odivši*:
"Bože, ki stvorivši svaka, obladaš svim,
  i sve naredivši, zakon si dal tvojim.
  Dal si otcem mo(j)im meč kim odvratiše
  rugo i silu onim ki silu činiše.               1015
Ki ovašćiniše* sestru njih, u zlo ih
  tišće, i vidiše žen i hćeri svojih
  od sebe razsto(j)ih, blago razdiljeno
  u ruke slug tvo(j)ih, tobom dopušćeno.
Tebe humiljeno, Gospodine, molju,                1020
  pogledaj smiljeno na našu nevolju.
  Odpusti zlu volju i rabi Juditi
  pomozi, ka volju tvu želim spuniti.
Rači se smiliti, milostiv bo jesi,
  sve mož učiniti, zla od nas odnesi.            1025
  Desnom tvojom stresi asirske sile sad,
  u zgibil zanesi, kako egipske tad
Tirahu puk tvoj kad s oružjem tekući
  i svaki, karvi rad, naglo napirući.
  Ter se uzdajući u kola, u konje,               1030
  u silu, li mnjući, tudje potarti nje.
Da sa strane gornje pozrivši tva milost,
  u prezdan'je donje pade njih oholost.
  Pomanjka jim jakost, nitkor se ne varnu,
  ne osta jih ni kost, svih voda pogarnu.*       1035
Tako da posarnu ovi, moj Bože, čin
  ki misle da zgarnu sada nas s ovih stin.
  Ti jur njimi privin, kolik je, da znaju,
  u njih uzdan'ju hin ki u se uzdaju.
Ki se uznišaju kopji ter strilami,               1040
  šćiti kih višaju o vratu prik rami.
  I britci sabljami i konji barzimi,
  mnogimi silami i ljudmi hrabrimi.
Ne znajuć nad svimi da si Gospodin ti,
  da s' pomoć pravimi, ne tome ki prav ni.       1045
  Poni ki vo svih ji, nigdare karvi sit,
  ti silu njega hti(j) silom tvojom slomit.
Ki tempal razorit jest se zahvalio.
  Sveta tva ockvarnit ka s' ti posvetio.
  Krov* ki (j)e sad cio, stukši ga razvrići,     1050
  mečem svo(j)ih sio oltar tvoj prisići.
Ti učin odsići njegove gardosti
  mečem kim posići priti tve svetosti.
  Pridaj mu sliposti, neka ga zadi(j)u
  mrižom me liposti i zamkom oči(j)u.            1055
Kad s njima uzbesi(j)u, da riči jazika
  moga se zabi(j)u u sartce človika.
  I ljubav velika smami ga tudi(j)e,
  tako da dovika ne znat bude gdi (j)e.
Čini u mni smin'je, sartce da su tvardi          1060
  i stanoviti(j)e da njega pogardi.
  A da ga rastvardi skoro desna ovaj
  i sasvim ogardi, kripost joj ti podaj.
Takova stvar i taj po tebi stvorena
  biti će po vas kraj slava tvoga imena.         1065
  Ako jedna žena ubi(j)e muža, kim
  sad je pristrašena zemlja s narodom svim.
Ni jakost tvoja, vim, u mnoštvo nikih ljud',
  ni oružja ni s tim u barzih konji trud.
  Da u volje tvoje sud, kim si vazda nižil       1070
  svaku oholu ćud, humiljenu višil.
Vazda s' milostiv bil i tisih molitav
  vazda si uslišil. Ti sada uslišav
  rabu tvoju, postav rič u ustih mojih,
  u sartcu razum prav, moć u rukah ovih.         1075
Hiža svetinj tvo(j)ih vavik sveta da je
  i u narodih svih da te svak poznaje.
  Svak te spovidaje, reče: "Ovo je Bog
  koga vlast svuda je i ki (j)e sam svemog."
Takoj se ona pomog svetimi molbami,              1080
  prostrav kolina nog, dviže gori rami.
  I sašad skalami, Abru svoju dozva
  ka, jer pod svitami spaše, jedva se ozva.
Ona ju ne psova da reče: "Opravi se
  i pojti van krova sa mnom sad spravi se."*     1085
  Toj rekši, izvi se iz vriće i vodom
  po puti umi se i namaza vonjom.
Splete glavu kosom, vitice postavi*,
  kontuš s urehom svom vazam na se stavi.
  S ošvom ruke spravi, uši s ušerezmi,           1090
  na nogah napravi čizmice s podvezmi.
S urehami tezmi, ča mi (j)e viditi,
  dostojna bi s knezmi na sagu siditi.
  I jošće hoditi na pir s kraljicami
  i čtovana biti meu banicami.                   1095
Zlatimi žicami sjahu se poplitci,
  a trepetljicami zvonjahu uvitci.
  Stahu zlati cvitci po svioni sviti,
  razlici, ne ritci po skutih pirliti.
Svitlo čarljeniti ja rubin na parstih,           1100
  cafir se modriti, bilit na rukavih
  biser i na bustih, i sve od zlatih plas
  sjati se na bedrih prehitro kovan pas.
Velik urehe glas da liposti veći*,
  ka biše kako klas iz trave resteći,            1105
  al kami, ki steći u zlato, zlatu da,
  izvarsno svitleći da zlato većma sja.
Tako t' ona prida uresi krasosti*
  poveće ner pri(j)a od njeje liposti.
  I to ne bi dosti, kako pismo pravi,            1110
  Bog njeje svitlosti uljudstva pristavi.
Jer te take spravi ne bihu od bludi,
  da svete ljubavi i pravdenih ćudi.
  Zato joj posudi da tko ju ugleda,
  svak joj se počudi i za njom pogleda.          1115
Poni kad se z(g)leda spravna jur kako pir,
  pripravi obeda: kruh, uli, pargu, sir.
  I vinca malo mir u miščić, pak zamak
  u dvanjkah vas taj žir, Abri bi naramak.
Toj ti na ramo ustak, Abra prida stupi           1120
  i Judit nju potak, za njom ti postupi.
  Kada jur nastupi na gradne zaklopi,
  zastaše u skupi Ozi(j)u sa popi.
Vratar vrat odklop(i), svi se ustupiše:
  one steruć stopi, naprid postupiše.            1125
  Tad se usčudiše svi, vidiv Juditu,
  toko lipa biše i u takovu svitu.
Liplja, mnju, na svitu ni bila ku kralj svet*
  vidiv u pohitu dvimi grisi bi spet*.
  Al ona, kuno žet ljubavju vze Sikem*,          1130
  s česa razsut i klet osta s njim grad Salem.
Al ku vidiv ognjem jur studena starost
  užga se dviju prem, kim sva laž da žalost*.
  Ali kuno hitrost Amona prihini,
  ki meča ne bi prost dilj sile ku čini*.        1135
Al ke toko scini Asuer uljudstvo*,
  da na njoj zamimi kraljice oholstvo.
  Al cić ke obilstvo od filistinskih njiv
  požga, pustiv mnoštvo lisic, Sansonov gnjiv*.
Al ona koj odkriv otajstva istinu                1140
  i u krilo se uviv, izgubi jačinu*.
  Da ovih krivinu, u kih jest, odkladam,
  lipost, ne rič inu, Juditi prikladam.
Koj jošće nakladam, ako ni laž i hin,
  kupeći ča skladam od poetskih tašćin.          1145
  Mnju, ti bi Apolo lin tirati Dafnu bil,
  tad kon tesalskih stin ovu da bi vidil*.
Siringu bi odpustil sin Merkuri(j)ev Pan,
  ugledal da bi bil ovu gredući van*.
  Po Cinte gore stran kakono lovljaše            1150
  Diana luk napan, taka se vi(j)aše*.
Kada se boraše za z Di(j)anirom stat
  Herkules, koj mnjaše da par neće postat.
  Kip, obraz tere vrat ove zgledal da bi
  vargal bi se navrat, al se boril ne bi*.       1155
Ča veće dim tebi? Paris taku ženu
  imil da bi sebi, pustil bi Helenu,
  ku Garci odvedenu, jer opet nimaše,
  Troju podsedenu deset lit arvaše*.
Ako poni staše zamamljeni, ove                   1160
  kad lice sgledaše, s Ozi(j)om popove,
  ne čudo, jer slove koga moć, Bog tadi
  nje gizde takove lipostju obnadi.
Nitkor ju ne zadi ni ričju ni stvarju,
  i stupiv nazadi, da projde, pušćav ju          1165
  rekoše*: "Možav ju, Bože otac naših,
  oda zla izbav ju i od tih sil strašnih.
Misal nje kriposnih dili ti napuni
  i milost daj da njih svaršeno ispuni.
  Da glas nje pripuni i zemlju i kamen,          1170
  sama se ukruni sa svetimi. Amen."
Jur sunčeni plamen, vodeći s sobom dan*,
  od zvizd jasnih zlamen taćaše, grede van.
  Bižeć na nižnji stan noć s čarnimi koli,
  nošaše donjim san, ako su ki doli.             1175
Kad ljudi oholi ki stražu bljudoše,
  obhode okoli Juditu sritoše.
  Sliša(t) ju zajdoše: "Od kud greš i kamo?
  Ča t' jime?", rekoše. "Pravi nam da znamo."
Ona reče: "Ovamo od Betuli(j)e sam               1180
  i put je moj tamo k vašim poglavicam.
Ostaviv grad i hram, s životom bižim tja,
  jer će se dati vam. Judit se zovu ja.
A da sa mnom sada ova druga verna
  ne ostane zada sasvima čemerna.                1185
  Doprit Oloferna ne brante mi, molim,
  vlast njega nesmerna da pozna ča kolim*.
Reći će: Toj volim. Jer mu ću skazati
  ča će bit oholim i kako će jati
  ov grad, a nimat(i) škodu ni trud velik,       1190
  tako da s te rati ne zgine ni človik."
Ne bi ti ner tolik tada govor njeje.
  Oni hip nikolik postaše glede je.
  Čude se od kude je stvoren'je, od kega
  sve od svita meje nimaju lipljega.             1195
Pak rekoše: "S tvega premudra i smina
  činjen'ja od svega biti će t' načina,
  ku želiš, ne ina. Toj on čas oćutiš,
  ki prid gospodina našega postupiš.
Dobro ne izustiš da će ti sve dati,              1200
  ča godir obljubiš i budeš pitati.
  Jer će dostojati ti razum, ta lipost,
  da bude imati svaku čast i milost."
Govore toj, linost s njom pojti nimiše,
  gledaje nje svitlost svi se zamamiše.          1205
  Kud se obratiše, hode meu vojskom,
  svim oči zaniše, svaki zarča za njom.
Greduć uprav stazom, dojdoše k šatoru,
  i on ju prid sobom zazva u komoru*.
  Ki polje i goru množtvom svo(j)ih sio,         1210
  kako ti govoru, biše pokrilio.
Kad ju je vidio, s parvoga pozora
  ranu je oćutio ljubvena umora.
  Staše kako gora, sobom ne krećuć(i),
  oči ne zatvora, k njoj jih upirući*.           1215
Tako sta tarnući serifski gospodin,
  Medusu kažući njemu Dana(j)e sin*.
  Pod šator u osin ki stahu knezove,
  svi se okolo sklin, gledaše obraz ove.
I riše: "Takove ako se tuj goje,                 1220
  podstupmo gradove i ki u njih stoje.
  Arvanje i boje ni triba odnimit,
  grade, horu toje dokol budemo imit.
A tko se neće bit i vazda u svaki boj
  dobrovoljno hodit zacić tacih gospoj?"         1225
  Ona ti meu toj prid Oloferna stav,
  sideća na pristoj, pisan vas kako pav.
Jer ga tkalac otkav, komu ne biše par
  u asirsku daržav, biše jimio mar
  nastrikat cvitja bar svilami razlici           1230
  i zlatom i još zgur dragimi kamici.
Tuj poni u lici pozriv ga Judita,
  pade k zemlji nici vele uhilita*.
  Poklon hitra svita biše, kim ga (d)vori.
  On se rukom hita i reče: "Stan gori!"          1235
Paka joj govori*: "Budi dobrovoljna.
  Bit ćeš u mom dvori pri(j)ata i voljna.
  Ni ina nevoljna zemlja u istinu,
  ner služit zlovoljna momu gospodinu.
I puk tvoj gardinu da ne skaže k meni,           1240
  ne bi mu jačinu kušali tužbeni.
  Bili bi blaženi u svem svomu horu,
  budući službeni Nabukdonosoru.
A sada da t' stvoru milost ku t' obitam,
  i kako t' govoru, da t' se ne izvitam.         1245
  Rec mi ča te pitam: Za ki uzrok onuj
  stran, za ku pohitam, ostaviv dojde tuj?"
Ona malo otuj stupiv, dviže oči
  tere tiho uz tuj rič riči potoči*:
  "Ako smi uz oči gospodina svoga                1250
  raba da mu soči, sliši svita moga.
Jer gospodstva tvoga velikost ako će
  dostojat se toga, ča želi, znat hoće.
  Sa tvoje pomoće kralj Nabukdonosor
  ne samo ovo će, da svita steć prostor.         1255
I ne listo taj dvor hoće mu služiti
  po tebi, da vas stvor i zimi i liti.
  Jer je po svem sviti glas tvoje hrabrosti,
  smin'ja, sile, svisti i svake mudrosti.
Da neka t' ludosti skažem puka moga,             1260
  ki tvojoj milosti ne da mista svoga.
  Razsardil je Boga ki po prorocih svih
  priti da će s toga pridati tebi njih.
A jer znaju svoj grih, zato t' trepe strahom,
  u plač obrativ smih, muče se uzdahom.          1265
  Telo sarši mahom, obraz je gladan, žut,
  jazik popal prahom, žadan, ližući mut.
Jure od skota mut ožimlju, obhode
  kupeći ga u skut, jer pripuše vode.
  Stada i stad plode klat su odlučili,           1270
  karv njih, ka je gode, hlepeć da bi pili.
Hlepeć da bi jili, riše da straćeni
  budu ki su bili sudi posvećeni,
  zlati ter zlaćeni, za vino i žito,
  a bit će ockvarnjeni da jih taknu listo.       1275
Ne bud sumnjen ništo, s toga će smagnuti,
  kako s' na to misto, svi će poginuti.
  Zato odbignuti odlučih i k tebi
  totuj pribignuti da me primeš k sebi.
Ni to bilo ne bi, ako bi naš on Bog,             1280
  kino je na nebi, ne dvigal na njih rog.
  U griha bo barlog ne padoh s njimi ja,
  on ki (j)e sam svemog, hoti da bižim tja.
I da navistim sva ka će tako projti,
  neka svitlost tva zna, jer j(i)h će Bog ojti.    1285
  Raba ću tva pojti jošće molit njega
  da pravi dan dojti kad će raspa sega.
Znan ćeš bit od svega kad se ja pomolim
  i tvoga posega spišen'je izmolim.
  Bude t' Jerosolim tvoj, dobro to ja znam,      1290
  i s pukom oholim, Bog je to rekal nam.
Tako da pakost vam u tom ne postane,
  primajuć grad i hram, ni pas ne zalane.
  Da njih ovej rane navistim tebi tuj,
  Bog, ki nebom gane, posla ti rabu suj.         1295
A za tuj milost, kuj obitaš i stvoriš,
  daj ti plaću onuj Bog koje dostojiš.
  Pravo je da stojiš slavan nada svimi,
  da vazda zdrav hodiš i vesel s tvo(j)imi."
Tako ričmi timi pokol mu vuhlova,                1300
  kolinmi obimi poklek, skut celova*.
  Takoj ti svidova svinju da uti(j)e
  pomnja težakova, češuć oko ši(j)e.
Vode joj ulije i željudom pita,
  da ju pak ubije i ditcu napita.                1305
  Ona hruča, rita, legne uz močiru,
  hvata iz korita; on ostri sikiru.
Vesel u svu miru Oloferne tada,
  svim ričem da viru i ki stahu zada
  riše*: "Mi do sada ne slišismo vide            1310
  od jezika mlada vetši(j)e beside.
Od kuda izide ova jasna zora,
  dostojna da side na nebesih zgora
  Nabukdonosora. Zovući: Zemlju tuj
  ostaviv i mora, hod ovdi gospoduj!             1315
Ni ti žene u svuj daržavu od svita,
  razum, lipost u kuj krasni(j)e procvita.
  Ni ka rič poskita slaje kad govori,
  iz ust joj uresita kada jih otvori."
Tako pod šatori veziri ki stahu                  1320
  govoreći, gori hvale nje dvizahu.
  I nju ti gledahu ka prid Olofernom
  staše, gdi vi(j)ahu nju s Abrom nje vernom.
"Besidom bisernom", Oloferne reče*,
  "i ričju opernom sartce mi opteče.             1325
  Sunce mi isteče Judita kad dojde,
  onim ti odteče od kihno ti pojde.
Dobro da jih ojde, dobro Bog učini,
  ki da ti vred projde k našim silam, čini,
  veleći: Svi ini ki su puka tvoga,              1330
  biti hoće plini skoro zbora moga.
Obitan'ja toga ako se spuni stvar,
  verovat ću Boga kimno ti imaš mar.
  Biti će t' od nas har i parva čast u dvor
  i taj će t' dati dar Nabukodonosor,            1335
Da ti ne bude par u mnozih gospoj hor."

 

POSVETA
ISTORIJA SVA NA KRATKO
ČA SE U KOM LIBRU UZDARŽI
LIBRO PARVO
LIBRO DRUGO
LIBRO TRETO
LIBRO ČETVARTO
LIBRO PETO
LIBRO ŠESTO